Algemene voorwaarden House Of InnerPower (laatste update nov 2022)

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de door House of InnerPower gehanteerde Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van The House of InnerPower www.innerpowerhouse.com

Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden van de website.

1.2 Inschrijfformulier: inschrijven voor de door House of InnerPower georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen, trainingen en retreats kan door het inschrijfformulier in te sturen en de aanbetaling of het totaalbedrag te voldoen. 

Er is sprake van een overeenkomst wanneer het House of InnerPower de boeking bevestigt door het sturen van een persoonlijke e-mailbevestiging naar de deelnemer en nadat de deelnemer de aanbetaling of het volledige bedrag heeft betaald.

1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een door House of InnerPower georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les, training of retreat.

1.4 Aanbetaling: indien een boeking meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding, workshop, cursus, les, training of retreat. plaatsvindt, betaalt de deelnemer een aanbetaling, welke geldt als aanbetaling voor deelname aan de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, training, retraite.

1.5 House of InnerPower adres Sprengenkampweg 1 8171RL Vaassen, Nederland en is geregistreerd op KVK82222797 Radiant Inner Sun BTW nummer NL144599600B02

1.6 Prijs: de totale prijs van de opleiding, workshop, cursus, les, training of retreat. inclusief de Aanbetaling.

1.7 Activiteit: de door House InnerPower georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les, training of retreat.

1.8 Deelnemer: de persoon die een bevestigde boeking heeft en aanwezig zal zijn bij een door House of InnerPower georganiseerde opleiding, workshop, cursus, les, training of retreat.

1.9 Website: de websites van House of InnerPower: www.innerpowerhouse.com of radiantpeacemethode.com

Artikel 2 Toepasbaarheid:

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen, trainingen en retreats.

Bij het versturen van een aanvraag of boekingsaanvraag voor een georganiseerde online en offline opleidingen, workshops, cursussen, lessen, trainingen en retreats gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de Activiteit. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen House of InnerPower en u met betrekking tot alle educatieve diensten die House Of InnerPower aanbiedt.

House of Innerpower kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

 

Artikel 3. Aanbod opleidingen

3.1. House of InnerPower brengt het aanbod van de opleidingen en cursussen schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3.2. Het aanbod van de opleiding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst.

Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3.3. Elk aanbod van de opleidingen dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Het opleidingsaanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

 1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:

– de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

– wanneer de educatieve dienst start;

– de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;

– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te

mogen nemen;

– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

– de wijze van betaling;

– de duur van de overeenkomst,

 1. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van

lesmateriaal

– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

– de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van

uitvoering van de overeenkomst;

– de levertijd van het lesmateriaal.

3.4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van House of InnerPower.

3.5. House of InnerPower mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

de identiteit en het adres van de ondernemer

 • het rrecht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden

overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;

 1. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 2. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst Deelname aan een Opleiding, Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

 1. 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt House of InnerPower een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren

 

 1. 3 Inschrijfgeld

Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat nadat deze deelnemer zich vooraf heeft aangemeld bij House of InnerPower en de aanbetaling of het volledige bedrag heeft betaald.

Aanmelden kan via de Website of per e-mail via in**@ii**************.com

Deelname aan de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat is gegarandeerd nadat House of InnerPower de betaling van de prijs of de aanbetaling heeft ontvangen en nadat House of InnerPower de boeking heeft bevestigd door het sturen van een persoonlijke bevestigingsmail aan de Deelnemer.

Voor sommige Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites geldt een zogenaamde vroegboekkorting of een speciale actie. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de datum vermeld op de website. na de vroegboekkorting datum, of na de actieperiode, geldt zonder uitzondering het normale tarief, ook vermeld op de Website.

 

4.4 Deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat dient voorafgaand aan de te volgen activiteit te worden betaald. Betaling kan geschieden via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Radiant Innersun (House of InnerPower), of kan via ons betalingssysteem Mollie, iDEAL, Creditcard, PayPal of enige andere manier van betalen via de Website.

4.5 Bij deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat dient de Aanbetaling uiterlijk 14 dagen na boekingsbevestiging te zijn voldaan. Het resterende bedrag van de Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite te zijn betaald.

4.6 Bij boekingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaatsvinden, dient het gehele bedrag van de Prijs direct (binnen 5 dagen na boekingsbevestiging of na 48 uur indien er sprake is van nog enkele dagen voor de start van het evenement of de cursus).

4.7 Bij niet-tijdige betaling heeft House of InnerPower het recht de boeking te annuleren. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

 1. Annulering Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite

Tot 14 dagen na boeking van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat, of tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, of tot 90 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat de deelnemer kan de deelnemer zijn/haar aanwezigheid op de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat kosteloos annuleren.

Na 90 dagen gelden de volgende afspraken:

5.1 Annulering van deelname aan een geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat kan alleen per e-mail: in**@in*************.com

5.2 Annulering tussen de 90 dagen en vier weken voor aanvang: kost deelnemer 75% van de Prijs;

5.3 Annulering tussen de vier weken voor aanvang en aanvang: kost deelnemer 100% van de Prijs;

5.4 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos jouw plek te laten overnemen.

5.5 Bij annulering door House of InnerPower om gegronde redenen, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte van een lid van het House of InnerPower team of in geval van overmacht, krijgt de deelnemer een alternatieve Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite voor dezelfde geldwaarde (via een nieuw contract) of de reeds (eventueel alleen de aanbetaling) betaalde Prijs aan House of InnerPower zal worden terugbetaald.

Van deze annulering wordt de deelnemer altijd uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat op de hoogte gesteld.

5.6 Deelname aan het programma tijdens de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat is op vrijwillige basis. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma

Terugtrekking uit deelname aan het programma of een onderdeel daarvan geeft de deelnemer geen recht op restitutie van de reeds betaalde Aanbetaling en/of Prijs en de deelnemer heeft evenmin recht op een vervangende activiteit.

5.7 Covid en annulering

Speciale COVID 19 annulering is van toepassing: indien de Activiteit niet kan plaatsvinden vanwege Covid-regelgeving, dan krijgt de klant de volgende opties: 

 • een andere datum boeken, 
 • een andere training of retraite volgen
 • de cursus online volgen
 • accepteren van een 1 jarige voucher.

 In het geval dat de klant niet in staat is om in het volgende jaar op een andere datum mee te doen, zullen we de betaalde aanbetaling terugbetalen.

5.8 Annulering deelname workshops

Tot twee weken voor de geplande datum van de Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. De annulering kan gemaild worden naar in**@in*************.com

Tot 7 dagen voor de geplande datum van de Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,- administratiekosten.

Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande datum van de Workshop annuleert, wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.

House of InnerPower zich het recht voor de Workshop te annuleren indien er gegronde redenen zijn, inclusief onvoldoende inkomsten, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval zal de reeds door de Deelnemers betaalde Prijs worden gerestitueerd.

Artikel 6. Programma en locatie activiteit

6.1 Het programma van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite vind je op de website. The House of InnerPower behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

6.2 De locatie waar de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaatsvindt is te vinden op de website. House of InnerPower behoudt zich het recht voor om de locatie op elk moment te wijzigen mocht dit nodig zijn. Indien dit het geval is, vindt de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaats op een vergelijkbare locatie met vergelijkbare faciliteiten in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

Artikel 7: Eigen risico & aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan het programma is op eigen risico. House of InnerPower aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen in verband met het uitvoeren van de activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats bij House of InnerPower.

7.2 House of InnerPower werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. Toch is er altijd de kans om een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deel te nemen aan een activiteit bij House of InnerPower  aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure.

House of InnerPower biedt de volgende richtlijnen om de kans op een blessure te verkleinen:

– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een arts of behandelend specialist te overleggen of je kunt starten met het beoefenen van een activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

– Als je een blessure of ander lichamelijk ongemak hebt of in geval van zwangerschap, meld dit dan altijd aan het House of InnerPower team voordat je deelneemt aan de activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats.

– Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende begeleider van House of InnerPower

– Kijk goed naar de activiteiten die horen bij de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites en luister naar je fysieke beperkingen.

– Voer geen activiteiten uit die verband houden met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites die pijnlijk zijn.

– Stel vragen wanneer je een activiteit niet begrijpt die verband houdt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

Artikel 8 Medische disclaimer

8.1 De activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, waaronder yoga- & meditatie sessies, trainingen en wandelingen, zoals die worden aangeboden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

8.2 Meld voorafgaand aan de activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats altijd aan de begeleider van House of InnerPower of je lichamelijke klachten hebt. Wellicht kan de begeleider van House of InnerPower het programma hierop aanpassen of individuele oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname is altijd op eigen risico.

8.3 Je verklaart zich te onthouden van aanspraken jegens House of InnerPower en haar begeleiders voor enig letsel en eventuele schade die je mogelijk oploopt en die verband kan houden met deelname aan de activiteiten die verband houden met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

 

Artikel 9 Gezondheidsverklaring

9.1 De deelnemer dient bij de inschrijving altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten, alsmede het gebruik van medicatie te vermelden. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na het boeken van de reis dienen direct gemeld te worden aan House of Inner Power.

9.2 Het niet verstrekken van deze gegevens, onvolledig of onjuist, kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

9.3 House of InnerPower kan na het aanvragen van de boeking een vragenlijst toesturen of een kort telefonisch interview organiseren om eventuele lichamelijke en/of psychische klachten op te vragen. Op basis van deze informatie kan House of InnerPower besluiten deelnemers met ernstige lichamelijke en/of psychische klachten uit te sluiten van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites. De aangeboden activiteiten tijdens de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

Artikel 10 Persoonlijke gegevens

10.1 House of InnerPower verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het eigen klantenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor de administratie van de applicaties. House of InnerPower gaat zorgvuldig om met het verzamelen van persoonsgegevens en houdt zich altijd aan de bepalingen van de Privacywet.

10.2 House of InnerPower gebruikt de in artikel 11.1 verzamelde persoonsgegevens tevens om de Deelnemer te informeren over toekomstige activiteiten van House of InnerPower en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het programma of de locatie. Indien de Deelnemer geen communicatie (meer) van House of InnerPower wil ontvangen, kan dit schriftelijk via e-mail aan in**@in************.eu.

De deelnemer is zich ervan bewust dat in dat geval niet alle informatie, diensten en producten van House of InnerPower gebruikt mogen worden.

10.3 The House of InnerPower geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting -Klachtenafhandeling

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, Kiest House of Innerpower ervoor om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De deelnemer doet binnen één week nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van House Of InnerPower.

11.3 De directie van House Of InnerPower  heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

11.3 Indien mogelijk zal House of InnerPower de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de deelnemer en nadere afspraken maken over de afhandeling.

11.4 Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

11.5 Indien de melding niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, meldt de deelnemer dit tijdig. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten terzake verliest.

11.6. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

– De naam, het adres van de indiener;

– De dagtekening;

– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;

– De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

 

House of Innerpower

t.a.v Ilse Sobering

Sprengenkampweg 1

8171RL Vaassen

of naar in**@in**************.com

House of Innerpower neemt alleen schriftelijke of elektronische meldingen en klachten in behandeling.

Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

House of Inner Power draagt zorg voor een schriftelijke of elektronische bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.

Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

11.7 House of Innerpower heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.

11.8 House of InnerPower is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:

 • de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van een van de activiteiten van House Of InnerPower
 • hierover door deelnemer  reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform de stappen genoemd  in deze voorwaarden.
 • dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

11.9 Eventuele geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, activiteiten van House of InnerPower zullen worden beslecht door een aangestelde bemiddelaar wanneer partijen er samen niet uitkomen..

11.10 De onafhankelijke bemiddelaar die House of Innerpower heeft aangewezen is dhr Sintnicolaas. Dhr Sintnicolaas is gepensioneerd UWV arts en zeer ervaren in mediation en  conflictbemiddeling.  Dhr Sintnicolaas bereiken op  het volgende telefoonnummer +31 (0)6 39537682

Artikel 12. Gedrag Deelnemer

12.1 The House of InnerPower verwacht van de deelnemers een respectvol gedrag naar elkaar en de organisatie toe. Bij wangedrag (drugs en overmatig drinken, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vandalisme of diefstal) zal uitsluiting van verdere deelname aan het programma plaatsvinden.

Artikel  13 Schade

13.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Artikel 14 – Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, video’s, presentaties, audio files, werkboeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel

bedoelde zaken mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/eigendomsrechten op de activiteit  berusten volledig bij de ondernemer

​​